Pravidla plážovej hádzanej

Plážová hádzaná, nové pravidlá hry:
Krátky opis
 
Je  dôležité  zdôrazniť,  že  filozofia  plážovej  hádzanej
bola  vždy  založená  na  princípoch  Fair  Play.  To
znamená,  že  každé  rozhodnutie  musí  byť  prijaté
v súlade:
•  s rešpektovaním zdravia, integrity a tiel hráčov
•  s rešpektovaním ducha hry (športového, technického, diváckeho)
•  s rešpektovaním plynulosti hry, ale nikdy nemožno tolerovať získanie určitej
výhody prostredníctvom porušenia pravidiel.
 
Aktuálne zmeny v pravidlách
Komentár: V záujme dobrého orientovania sa v každom detaile pravidiel je nutné
naštudovať si kompletné znenie pravidiel hry. Tento dokument prezentuje iba tie
najdôležitejšie zmeny so zameraním na jednoduchosť a praktickosť.
 
Pravidlo 1.1
  Zahŕňa detailnejší opis kvality piesku a svetelných podmienok kladené na
ihrisko plážovej hádzanej.
 
Pravidlo 1.8
  Pre všetkých hráčov je teraz dovolené opustiť ihrisko čo najkratšou cestou na
ich tímovej strane. Vchádzajúci brankár smie teraz čakať na svoj vstup do ihriska
kľačaním (alebo sedením) iba v priestore striedania v oblasti svojho vlastného
bránkoviska.
 
Pravidlo 2.14
  Spresnenie povinných time-outov:
1. vylúčenie, diskvalifikácia, vylúčenie do konca stretnutia
2. 6-m hod
3. Team time-out
4. Signál od časomerača alebo delegáta
5. Konzultácie medzi rozhodcami (v súlade s pravidlom 17.9)
6. vylúčenie funkcionára
 
V prípade bodu 4 časomerač zastaví čas bez potvrdenia od rozhodcov. Každá akcia
vykonaná potom, sa stáva neplatnou (okrem osobných trestov).
 
Pravidlo 3.2
  Počet lôpt určených na stretnutie sa zvýšilo z 3 na 4. Prvá za jednou bránkou,
druhá za druhou bránkou, tretia na stole časomerača a jedna v hre.
 
Pravidlo 4.4
  Zodpovedný vedúci družstva (ZVD) musí zabezpečiť, že do ihriska vstúpia iba
hráči pripustení k stretnutiu. Porušenie tohto pravidla sa trestá ako nešportové
správanie ZVD.
 
Pravidlo 4.6
  Jeden tím môže mať až 4 funkcionárov. Iba dvaja z nich sa však môžu
zdržiavať v priestore striedania (jeden z nich musí byť ZVD), pokiaľ zvyšní dvaja sa
zdržujú (v tichosti) v bezpečnej zóne a do ihriska môžu vstúpiť len na pokyn
rozhodcov (napr. poskytnúť zdravotnú pomoc).
 
Pravidlo 4.7
  Ak na ihrisko vstúpia viac ako dve osoby (Pravidlo 4.6) počas time-outu
určenému na ošetrenie zraneného hráča, tak takéto jednanie sa bude trestať ako
nedovolený vstup (zlé striedanie). Hráči budú potrestaní podľa pravidiel 4.14 a 16.2a,
funkcionári budú potrestaní podľa pravidiel 16.2h a 16.6a. Ak funkcionár namiesto
ošetrovania hráča dáva inštrukcie hráčom alebo venuje svoju pozornosť súperovi
alebo rozhodcom, tak takýto funkcionár bude potrestaný za nešportové správanie.
 
Pravidlo 4.8
  Každý funkcionár musí mať rovnaký dres, ale vo farbe líšiacej sa od farieb
vlastného tímu i súpera.
 
 
Pravidlo 6.2 / 12.1
  Keď útočiaci hráč s loptou (alebo bez lopty, ale získa tým výhodu) vstúpi do
súperovho bránkoviska, bude nariadené vyhadzovanie.
Vyhadzovanie musí vykonať brankár zo svojho bránkoviska.
POZOR: ODCHÁDZAJÚCI brankár musí vykonať vyhadzovanie.
 
Pravidlo 8 – Komentár
  Fauly s potenciálom na spôsobiť vážne následky musia byť okamžite trestané
diskvalifikáciou.
 
Pravidlo 16
  Vylúčenie musí byť udelené taktiež:
1. 16.2g ZVD, ak hráči, ktorí nie sú pripustení k stretnutiu, vstúpia na ihrisko a takisto
ak je aj v priestore striedania viac ľudí než je dovolený počet.
2. 16.2g funkcionár, ktorý vstúpi ako tretia osoba na ihrisko v prípade time-outu
v snahe ošetriť zraneného hráča
3. 16.2i funkcionár, ktorý namiesto ošetrenia hráča dáva inštrukcie inému hráčovi
alebo venuje svoju pozornosť súperovi alebo rozhodcom.
Komentár 4
1. Brankár môže hrať aj mimo svojho bránkoviska.
2. V takomto prípade je plne zodpovedný za akýkoľvek kontakt, ak útočiaci hráč:
I. nemá žiadnu šancu vidieť brankára,
II. nemá žiadnu šancu vyhnúť sa brankárovi.
3. Takýto kontakt počas nájazdov znamená 6-m hod a diskvalifikáciu brankára.
4. Počas regulárneho hracieho času, sa to bude trestať progresívne a pokračovať sa
bude hodom zodpovedajúcim danej situácii.
5. V prípade, že útočiaci hráč má dostatok času na to, aby sa vyhol brankárovi, ale
napriek tomu príde ku kontaktu, tak toto bude mať za následok útočný faul
útočiaceho hráča.
Komentár 5
1. Pokiaľ brankár v priestore svojho bránkoviska skáče proti strieľajúcemu súperovi
v snahe zastrašiť ho, bude to trestané 6-m hodom a vylúčením.
2. Pokiaľ brankár týmto zapríčiní aj fyzický kontakt, bude nariadený 6-m hod a je
nutná diskvalifikácia brankára.
 
Pravidlo 17.4
  Losovania sa môže zúčastniť hociktorý hráč alebo funkcionár, ktorého poverí
ZVD. Takýto hráč alebo funkcionár však musí byť pripustený k stretnutiu.
 
Prílohy
Príloha 4: Úprava hráčskych dresov
Príloha 5: Piesočné a svetelné podmienky
 

 
Z anglického textu preložil Ing. Boris Mandák.